Valenta VIP TRAVEL

Общи условия

1. Записване и резервациии:

1.2. Записването е възможно по телефон, електронна поща, в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или чрез негови представители Турагенти в страната. Резервацията се счита валидна само след сключване на Договора за организирано пътуване, внасяне на депозит и представяне на неоходимите документи.

2. Цени, срокове и начини на плащане:

2.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на ТУРОПЕРАТОРА:ВАЛЕНТА ВИП ТРАВЕЛ ООД
2.2. Депозит /авансово плащане/: Ако не е упоменато друго депозитът е в размер на 30% и се внася в момента на заявяване на резервацията и при сключването на Договора за организирано пътуване.
2.3. Окончателно плащане: Ако не е упоменат друг срок се извършва не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни преди датата на отпътуване.
2.4. Цените са формирани при курс купува евро / лев на БНБ.
2.5. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в случаите на покачване на разходите, които са формирали цената като: при покачване цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, промяна на класата при самолетните билети, увеличение цената наекскурзоводски услуги и др. За значително покачване на цената се счита, когате увеличението е повече от 5% от пакетната цена.
2.7. Цените са валидни при минимум 40 туристи, освен ако упоменат в приложената програма не е упоменато друго.
2.8. Цените не включват входни музейни такси, билети за корабчета, билети за градски транспорт, лични разходи.
2.9. Плащанията на ТУРОПЕРАТОРА към чуждестранния контрагент са в ЕВРО
2.10.Когато има намаления и отстъпки от пакетната цена те задължително са упоменати в програмата. Когато не са обявени намаления или отстъпки , означава, че няма такива.
2.11.Допълнителните услуги, мероприятия и услуги, обявени в програмата като такива и с допълнително заплащане се заявяват при сключване на Договора за организирано пътуване и се заплащат при доплащането на екскурзията, тъй като за провеждането им са необходими предварителни резервации и организация.
2.12.Цените са валидни при настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ на единична седалка в превозното средство, с което се провежда екскурзията. За настаняване на двойна седалка на един турист се доплащат 30% от стойността на екскурзията.

3.Анулации:

3.1. Крайният срок, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора (анулация) без да дължи неустойка е 30 дни преди датата на пътуването.
3.2. При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след срока по т.9.1., той дължи на туроператора неустойка в размер на:
3.3. Ако направената анулация е от 29 до 15 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 30 % от цената на пътуването.
3.4. Ако направената анулация е от 14 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 50 % от цената на пътуването.
3.5. Ако направената анулаця е 7 до 4 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 90 % от цената на пътуването.
3.6. Ако направената анулаця е 3 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100 % от цената на пътуването.

4.Права и задължения на страните:

4.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава: Да предостави съгласно условията на Договора за организирано пътуване туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от Договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши коректно плащанията в определените срокове и не представи необходимите документи и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ / касов бон, фактура, приходен касов ордер/. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове, посочени в т. 2.3. от Договора за организирано пътуване, плащания до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и пътуването се счита за анулирано.
4.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да направи смяна на транспортното средство с друго от същия вид и категория при наложени обективни обстоятелства, като такива обстоятелства се считат възникнали технически неизправности и др. подобни , след подписването на Договора. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за извършената промяна.
4.3. Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в хотелското настаняване, местоположението на туристическия обект, цената, периода на пътуване, той е длъжен да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 2 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че задължително посочените от него за контакт телефони, факс, електронна поща в Договора, са действителни и ТУРОПЕРАТОРЪТ ще може бързо и неотменно да предаде уведомлението. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме промените, ТУРОПЕРАТОРЪТ му предлага друго пътуване на същата, по-ниска или по-висока цена със съответно доплащане или връщане на разликата. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като ТУРОПЕРАТОРЪТ му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за настъпилата промяна.Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение, както и превозно средство, с други от същата или по-висока категория или класа, не се счита за значителна промяна на Договора.
4.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да увеличи пакетната цена, ако не е събран минималния брой туристи.
4.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право на промени в последователността на изпълнение на програмата
4.6. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще подготвя и внася документите му в съответните консулски служби (където това е възможно). В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуеми от съответното Консулство документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в Консулството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.6.1. Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното Консулство и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Консулството, платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат, както и 20 лв. технически разходи, при условие, че няма друго изискване, напр. предварително платена първа нощувка. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на ТУРОПЕРАТОРА по чл.28(5) от ЗТ.
4.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да си осигури необходимите документи за пътуване: лична карта или валиден международен паспорт /изискванията за документи са посочени в програмата-анекс към Договора/, издадени в съответствие със законите на Република България. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, което не е навършило 18 г. и ще пътува в чужбина с международен паспорт, той трябва да си осигури нотариално заверена декларация от непътуващия/те родител/и
4.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да да заплати в пълен обем и в установените в настоящия договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА да спазва:
4.9.1. Законите на държавите, през които преминава,и в които пребивава, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен. В противен случай всички произтичащи последици са за негова сметка и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България..
4.9.2. Митническите разпоредби за износ и внос на предмети.
4.9.3. Реда в автобуса /превозното средство/ и хотелите. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.
4.9.4. Установения час за срещи на групата.
4.9.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.9.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди началната дата на пътуването.
4.9.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

5.Отговорности:

5.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия брой участници или ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства /военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и др./. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно: забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини; анулации и прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ; отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ; недопускане от страна на митническите и гранични служби ПОТРЕБИТЕЛЯТ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на: Неявяване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определено за отпътуване място и време; действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора; непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези случаи, ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това; случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение, напр. в цяла Европа музеите не работят в понеделник, като ТУРОПЕРАТОРЪТ не може да избегне този ден от седмицата. Освен това, описанието и цените на допълнителните услуги имат информативен характер и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за тяхната промяна, както и за услуги, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е закупил индивидуално на място,а не чрез негов представител.

6. Спорове и рекламации:

6.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на място пред доставчика на услугите и представител/екскурзовод на ТУРОПЕРАТОРА или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не са удовлетворени, предявяването на рекламацията става в писмена или друга подходяща форма, позволяваща то да бъде възпроизведено. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изиска от отговорно лице съставянето на протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице. В срок от 3 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да представи лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА писмена рекламация, съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от договора, платежен документ / касов бон, фактура/.
6.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на ТУРОПЕРАТОРА.
Забележка: ПОТРЕБИТЕЛЯТ не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизираните власти на съответната страна, а не от ТУРОПЕРАТОРА.
6.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея.

7. Допълнителни условия за пътувания в страната и чужбина.

7.1. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща на място хотелски резервации в избрания туристически обект, ТУРОПЕРАТОРЪТ инкасира такса резервация в размер не по-голям от 50% от първата нощувка.

8. Ред за изменяне и прекратяване на договора:

8.1.Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма
8.2.Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата,при които е сключен Договорът.
8.3.Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
8.4. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения
8.5. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р.България.
8.6. Анекс към този договор е подробното описание на туристическата програма по дни в каталога на ТУРОПЕРАТОРА.
8.7.Този договор се изготви в два екземпляра, по един за всяка от страните и се подписа на всяка страница.